't Iemnschelf

            Een school om te leren en te leven in balans

 
                                                                 

Gevarieerd eigentijds onderwijs
We streven ernaar om de onderwijsleeromgeving voor de leerlingen zo uitdagend mogelijk
te maken. We zoeken de balans in het ontdekkend en onderzoekend leren enerzijds en
kennisoverdracht anderzijds. Het aanleren van vaardigheden aan de ene kant en het vergaren
van kennis aan de andere kant.
Bij het één zal de leerkracht een meer coachende rol aannemen, bij het ander doceert de
leerkracht.
Daar waar ICT een meerwaarde kan bieden, zetten we dit in.


Optimale ontwikkelingskansen voor elk kind
Op ’t Iemnschelf werken we op eigen niveau en tempo binnen het leerstofjaarklassensysteem.
We kijken naar wat kinderen nodig hebben en proberen hier persoonlijke doelen aan te
koppelen.
We streven ernaar om kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten werken, waarbij ze eigenaar-
schap hebben over hun eigen leren om zo uit zichzelf te halen wat er in zit.
Dit alles in een zo rijk mogelijke leeromgeving.


Veilig pedagogisch klimaat
Kunnen zijn wie je bent, je veilig voelen. Alle rust en ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen.
Hierbij rekening houdend met elkaars normen en waarden en binnen het kader van bepaalde
regels en afspraken. Dat is wat we op ’t Iemnschelf elkaar gunnen.


Professioneel team
Het team van ’t Iemnschelf streeft naar een open communicatie met elkaar op basis van
vertrouwen.
We geven elkaar feedback en leren van elkaar door gezamenlijk overleg en klassenbezoek.
We laten eenduidigheid zien, zodat kinderen, ouders en (nieuwe) collega’s weten waar ze aan
toe zijn.
Leerkrachten houden hun kennis en vaardigheden op peil, zowel individueel als in team-
verband, om zo blijvend actueel en vernieuwend onderwijs te kunnen geven.


Samenwerken
Een belangrijke pijler op ’t Iemnschelf is samenwerken. En dan op alle niveaus.
Het leerproces van kinderen kan optimaal floreren bij een samenwerking tussen leerlingen,
ouders en school.
Samenwerking tussen leerlingen onderling wordt ook zeer gestimuleerd. Daarom maken we
bij veel lessen gebruik van coöperatieve werkvormen. Hierbij werken, overleggen en creëren
leerlingen samen om zo tot goede resultaten en inzichten te komen.                                      
 deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl