Medezeggenschapsraad

Vier leden worden gekozen uit en door ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school, voor een zittingsduur van vier jaar. Om de twee jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De directeur kan bij de M.R.-vergaderingen aanwezig zijn. De MR op onze school bestaat uit 6 leden.
Van links naar rechts:
Anouk Nijkamp (lkr.), José ter Elst (lkr.), Nadja Smithuis (ouder), Odyl Zwienenberg (ouder), Charlotte Bakker (lkr.), Gerjo Timmerman (ouder), Eline Gerfen (lkr.), Desmond de Haan (ouder)

M.i.v. schooljaar 2021 - 2022 is de MR teruggebracht naar 6 personen.
Anouk Nijkamp en Odyl Zwienenberg hebben geen zitting meer in de MR.   
                                                                                                                                            

Visie

De MR is een bij wet ingestelde raad om de medezeggenschap van ouders en personeel binnen de school te regelen. De MR is bevoegd te spreken over alle zaken de school betreffende, uitgezonderd personen. In overleg met het bevoegd gezag is er een MR-reglement vastgesteld. Daarnaast is er een aantal zaken bij wet vastgesteld waarover overleg noodzakelijk is tussen MR en bevoegd gezag.

De MR heeft de volgende bevoegdheden:

* instemmende bevoegdheid, d.w.z. dat elk door het bevoegd gezag voorgenomen besluit pas kan worden uitgevoerd, indien de meerderheid van de MR of de betrokken MR-geleding ermee instemt. De uitspraak van de MR is in dit geval bindend voor het bevoegd gezag

* adviserende bevoegdheid, d.w.z. dat een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag eerst voor advies aan de MR wordt voorgelegd. Het advies van de MR is niet bindend voor het bevoegd gezag. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
Als MR en het bevoegd gezag het niet eens kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan een geschillencommissie.


De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.iemnschelf@stichtingbrigantijn.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl